Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Podotherapiepraktijk M. de Jong

Om ook de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hier onze algemene voorwaarden aan. Wanneer u zich laat behandelen door één van onze Podotherapeuten ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Natuurlijk vloeit uit deze behandelovereenkomst de verplichting voort om uw behandelaar te vergoeden voor geleverde diensten. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een vervolgafspraak, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing.

1. Toepasselijk recht
- Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

2. Betaling
- De verwerking van onze nota’s hebben wij overgedragen aan Uwnota.nl De betalingsvoorwaarden van UwNota zijn hierop van toepassing.
- Opmerkingen of klachten omtrent de ontvangen nota kunt u tot 30 dagen na de factuurdatum indienen bij UwNota.nl. Dit kunt u doen via de speciale patiënten website www.uwnota.nl.
- U kunt bij UwNota.nl ook een betalingsregeling aanvragen, zodat u uw nota in termijnen kunt betalen als dat u beter uitkomt. Kijk voor meer informatie op de website www.uwnota.nl.
- De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 09:00 en 17:00 uur op telefoonnummer 0900-463 66 33 (10 cent per minuut).

3. De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger.
Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.

4. U dient zelf zorg te dragen voor eventuele declaratie van onze factuur bij uw eigen zorgverzekering.
U bent zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van uw ziektekostenverzekeraar.Wij kunnen u niet garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden. In de praktijk blijken de meeste verzekeraars een hele of gedeeltelijke vergoeding te verstrekken vanuit de aanvullende zorgverzekering.

5. Annulering
- Gemaakte afspraken, mondeling dan wel telefonisch, kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak verzet of geannuleerd worden, in rekening te brengen, tenzij U zich kunt beroepen op overmacht
- Indien een opdracht tot vervaardiging van hulpmiddelen door de patiënt wordt geannuleerd, is de patiënt gehouden alle door de podotherapeut aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden.
- Door u geplaatste bestellingen (inlegzolen/ortheses, etc.) kunnen binnen 24 uur na de bestelling geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces al in gang gezet en dient de patiënt alle gemaakte kosten te vergoeden.
- Te laat komen betekent, zeker in drukke tijden, een nieuwe afspraak maken. Als het niet zo druk is en ons werkschema laat het toe dan zullen wij proberen u alsnog te helpen. Bent u op tijd dan hoeft u zich niet te melden.

6. Klachtenregeling
- Mochten er klachten zijn dienen deze allereerst met de behandelende podotherapeut te worden besproken en zal er een oplossing worden gezocht. Mocht u hier niet uitkomen kan u de klacht schriftelijk indienen bij:

Podotherapie Praktijk M. de Jong
t.a.v. M. Jongenengel - Sens
Konijnenburg 3
2994 EP Barendrecht

of per email: info@podotherapie-mdejong.nl.

Mochten de eigenaresse en patiënt niet tot een oplossing komen kan de klacht verder behandeld worden bij een hiervoor bestemde klachtencommissies volgens de door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten opgestelde klachtenregeling. De klachtenfolder kunt u vinden in het folder rek in de wachtruimte en praktijk.

7. Garantie
- Onze podotherapeuten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. De zolen, ortheses en nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven.
- Aanpassingen van zolen/ortheses binnen 2 maanden na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht.
- Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling

8. Vermissing, verlies, beschadiging van eigendommen en schade
Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade.

Podotherapie Praktijk M. de Jong
Konijnenburg 3
2994 EP Barendrecht
0180-845184
info@podotherapie-mdejong.nl